Lietotāja līgums (ES)

Fiziskā persona - uzņēmēja Dina Pavlovna Sultanova, turpmāk tekstā - Tiesību subjekts, pamatojoties uz valsts reģistrācijas ierakstu Vienotajā valsts juridisko personu, fizisko personu - uzņēmēju un publisko personu reģistrā ar numuru 2010350000000323197 no 05.06.2023., adresē šo Līgumu (turpmāk tekstā - Līgums) jebkurai personai (nenoteiktam personu lokam), kas izteikusi vēlmi noslēgt līgumu ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem (turpmāk tekstā - Lietotājs).

Šis Līgums saskaņā ar Ukrainas Civilkodeksa 633. pantu ir publisks līgums, kura noteikumu un nosacījumu pieņemšana (akceptēšana) ir Līgumā paredzēto darbību veikšana.

Pirms šī Līguma akceptēšanas lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt turpmāk minētos lietošanas noteikumus un nosacījumus. Izmantojot Tiesību subjekta pakalpojumus, jūs saprotat šajā Līgumā izklāstītos noteikumus un nosacījumus un apņematies tos ievērot. Ja jūs nepiekrītat kādam no Līguma punktiem vai tie jums nav skaidri, jums ir pienākums atteikties no Licenciāra pakalpojumu izmantošanas. Nav atļauts izmantot Licenciāta pakalpojumus, nepiekrītot šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem.

1. Definīcijas

1.1. Līguma noteikumi un nosacījumi regulē attiecības starp Tiesību turētāju un Lietotāju un satur šādas definīcijas:

1.1.1. Piedāvājums - šis dokuments (Līgums), kas publicēts internetā šādā adresē: /publichnaya-oferta

1.1.2. Akceptēšana - pilnīga un beznosacījumu piedāvājuma pieņemšana, veicot Līguma 3.1. punktā noteiktās darbības.

1.1.3. Tiesību subjekts - individuālais komersants Dina Pavlovna Sultanova, kas izvietoja piedāvājumu.

1.1.4. Lietotājs - juridiska persona vai rīcībspējīga fiziska persona, kas ir noslēgusi Līgumu, akceptējot piedāvājumā ietvertos noteikumus un nosacījumus.

1.1.5. Platforma - tīmekļa lapu kopums, kas izvietots uz virtuāliem serveriem un veido vienotu struktūru, kas atrodas Internetā pēc šādas adreses: eu.nspclub.org, nspclub.pl, nspclub.de, nspclub.it, nspclub.fr, nspclub.es, nspclub.ro, nspclub.nl, nspclub.gr, nspclub.cz, nspclub.pt, nspclub.sk, nspclub.lt, nspclub.lv, nspclub.ee, nspclub.dk, nspclub.fi, tostarp apakšdomēni.

1.1.6 Saturs - Platformā teksta, grafiskā, audiovizuālā (video) formātā attēlota informācija, kas ir tās saturs. Platformas saturs tiek iedalīts galvenajā - lietotāja saturā, un palīgmateriālā - administratīvajā saturā, ko Tiesību subjekts veido, lai atvieglotu Platformas darbību, tostarp Platformas saskarni.

1.1.7. Vienkāršā (neekskluzīvā) licence - Lietotāja neekskluzīvas tiesības izmantot Līguma 2.1. punktā norādīto intelektuālās darbības rezultātu, Tiesību subjektam paturot tiesības piešķirt licences citām personām.

1.1.8. Personīgais konts - Licenciāra personīgās pašapkalpošanās virtuālais rīks, kas atrodas Platformā.

1.1.9. Lietotāja personiskais konts - unikāls lietotājvārds un parole, ar kuru var piekļūt Personiskajam kontam.

1.1.10.Preces - materiālās pasaules lietas, kā arī neekskluzīvas licences par tiesībām izmantot intelektuālā īpašuma objektus (tostarp, bet ne tikai šādus produktus: kursus, apmācības, tīmekļa seminārus, analītiskos testus, konsultācijas), kas tiek piedāvāti pārdošanai Tiesību subjekta Platformā.

1.1.11. Pasūtījums - pienācīgi noformēts Lietotāja pieprasījums iegādāties un piegādāt uz Lietotāja norādīto adresi Tiesību turētāja Platformā izvēlēto Preču sarakstu.

2.Līguma priekšmets

2.1. Šis Līgums nosaka Platformas lietošanas noteikumus un kārtību, kuras īpašnieks un pārvaldītājs ir Licences turētājs.

2.2. Tiesību turētājs garantē, ka tas ir Platformas īpašuma tiesību īpašnieks.

2.3. Pasūtot Preces, izmantojot Platformu, Lietotājs piekrīt šim Līgumam un visiem tā noteikumiem un nosacījumiem.

2.4. Preču pasūtījumu Lietotājs var veikt šādos veidos:

- pa tālruni: +380931775773

- pa e-pastu: [email protected], [email protected];

- izmantojot tiešsaistes konsultantu mūsu Platformas tīmekļa vietnēs;

- izmantojot tīmekļa vietnē norādītos vēstnešus;

- to veic Lietotājs patstāvīgi Tiesību turētāja Platformā.

2.6. Lietotājs patstāvīgi izvēlas Preces Platformā un ievieto tās grozā, lai veiktu pasūtījumu. Preču ievietošana grozā nav pasūtījums, Lietotājs var patstāvīgi dzēst un pievienot Preces grozā pirms pasūtījuma veikšanas.

3. Līguma noteikumu un nosacījumu pieņemšana

3.1. Akceptācija (piedāvājuma pieņemšana) ir tad, kad Lietotājs noklikšķina uz pogas "Esmu iepazinies un piekrītu Līguma noteikumiem".

3.2. Līgums par Preces pirkšanu un pārdošanu tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Tiesību turētājs ir saņēmis ziņojumu par Lietotāja nodomu iegādāties Preci.

3.3. Veicot darbības par piedāvājuma pieņemšanu CL. Līguma 3.1. punktā, Lietotājs garantē, ka ir iepazinies, piekrīt, pilnībā un bez nosacījumiem pieņem visus Līguma noteikumus un nosacījumus un apņemas tos ievērot.

3.4. Lietotājs ar šo apliecina, ka akceptēšana (darbības veikšana, lai pieņemtu piedāvājumu) ir līdzvērtīga Līguma parakstīšanai un noslēgšanai saskaņā ar šajā Līgumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

3.5. Piedāvājums stājas spēkā no tā ievietošanas brīža Platformā internetā un ir spēkā līdz piedāvājuma atsaukšanai.

3.6. Šis Līgums tiek izvietots Platformā rakstveidā. Nepieciešamības gadījumā jebkurai personai pēc pieprasījuma var tikt dota iespēja iepazīties ar Līguma papīra versiju.

3.7. Līgums var tikt pieņemts tikai kopumā. Pēc tam, kad Lietotājs piekrīt šī Līguma noteikumiem un nosacījumiem, tas iegūst starp Tiesību turētāju un Lietotāju noslēgta līguma spēku, un šāds līgums kā abu Pušu parakstīts dokuments papīra formā netiek izpildīts.

3.8. Lai organizētu Tiesību turētāja un Lietotāja mijiedarbību, Lietotājs patstāvīgi reģistrē Personīgo kontu.

3.9. Tiesību turētājs patur tiesības veikt izmaiņas šajā Līgumā bez īpaša brīdinājuma, šajā sakarā Lietotājs apņemas regulāri sekot līdzi izmaiņām Līgumā. Jauna Līguma redakcija stājas spēkā no tās ievietošanas brīža šajā lapā, ja vien jaunā Līguma redakcijā nav noteikts citādi. Aktuālā Līguma redakcija vienmēr ir pieejama šajā Platformas lapā.

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Tiesību turētājs apņemas:

4.1.1. Tiesību turētājs apņemas 10 kalendāro dienu laikā no attiecīgā Lietotāja rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas uz sava rēķina novērst Lietotāja konstatētos Platformas trūkumus, proti:

- Platformas satura neatbilstība Līguma 2.1. punktā norādītajiem datiem;

- ar likumu aizliegtu izplatīt materiālu klātbūtne Platformā.

4.1.2. Sniegt Lietotājam informāciju par Preču galvenajām patēriņa īpašībām, Tiesību subjekta pilnu firmas nosaukumu (nosaukumu), Preču cenu un iegādes nosacījumiem, to piegādi, kalpošanas laiku, derīguma termiņu un garantijas termiņu, Preču apmaksas kārtību, kā arī termiņu, kurā ir spēkā piedāvājums noslēgt līgumu, t.i., pilnīgu, ticamu un pieejamu informāciju, kas raksturo piedāvātās Preces.

4.1.3. Atturēties no jebkādām darbībām, kas var traucēt Lietotājam izmantot Platformas lietošanas tiesības Līgumā noteiktajās robežās.

4.1.4. Sniegt informāciju par darba ar Platformu jautājumiem, izmantojot e-pastu, forumu, blogu. Aktuālās e-pasta adreses ir atrodamas Platformas sadaļā "Kontakti", adrese.

4.1.5. Pēc Pasūtījuma veikšanas Platformā nosūtīt Lietotājam apstiprinājumu ar SMS ziņu vai menedžera telefona zvanu. Šo Pasūtījumu uzraugošais menedžeris noskaidro detaļas par Pasūtījumu, vienojas par piegādes datumu, vietu un laiku. Ja Tiesību turētāja noliktavā nav pasūtītās Preces vai nav nepieciešamā pasūtītās Preces daudzuma, Tiesību turētājs par to informē Lietotāju ar telefona zvanu, e-pastu vai ziņojumapmaiņu.

4.1.6. Izmantot visus personas datus un citu konfidenciālu informāciju par Lietotāju tikai pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar Līgumu un Privātuma politiku.

4.1.7. Nodrošināt konfidencialitāti informācijai, ko Lietotājs ievada, izmantojot Platformu, izmantojot Lietotāja personīgo kontu, izņemot gadījumus, kad šāda informācija tiek ievietota Platformas publiski pieejamās sadaļās (piemēram, tērzēšanas).

4.1.8. Konsultēt Lietotāju visos ar Platformu saistītos jautājumos. Jautājuma sarežģītību, konsultēšanas apjomu un noteikumus katrā konkrētā gadījumā nosaka Tiesību subjekts patstāvīgi.

4.2. Lietotājam ir pienākums:

4.2.1. Izmantot Platformu tikai Līgumā noteikto tiesību ietvaros un veidā.

4.2.2.Reģistrējoties personīgajā kontā, norādīt patiesu, nevis fiktīvu informāciju. 4.2.3. Gadījumā, ja tiek konstatēta iesniegtās informācijas neuzticamība, kā arī ja Tiesību turētājam rodas pamatotas šaubas par tās ticamību (tai skaitā, ja, mēģinot sazināties ar Lietotāju, izrādās, ka norādītā kontaktinformācija nepastāv), Tiesību turētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt attiecības ar Lietotāju, dzēst Lietotāja kontu un bloķēt piekļuvi Vietnei.

4.2.3. Glabāt slepenībā un neizpaust trešajām personām informāciju par savu paroli, kas nodrošina piekļuvi Lietotāja Personīgajam kontam. Ja šāda informācija jebkāda iemesla dēļ kļūst zināma trešajām personām, Lietotājs apņemas to nekavējoties mainīt.

4.2.4. Norādīt šādu informāciju par savu kontaktinformāciju, tālruņa numuru, uzvārdu, vārdu, tēvvārdu, adresi un Pasūtījuma piegādes laiku, e-pasta adresi, kā arī vajadzības gadījumā atstāt komentārus.

4.2.5. Stingri ievērot un nepārkāpt Līguma noteikumus, kā arī nodrošināt sadarbībā ar Tiesību turētāju iegūtās komerciālās un tehniskās informācijas konfidencialitāti.

4.2.6. Atturēties no Platformas, Platformas satura (vai jebkuras tā daļas) kopēšanas jebkādā formā, kā arī no Platformas satura (vai jebkuras tā daļas) pārveidošanas, papildināšanas, izplatīšanas, kā arī atturēties no atvasinātu objektu radīšanas uz tās pamata bez iepriekšējas rakstiskas Tiesību turētāja atļaujas.

4.2.7. Neizmantot nekādas ierīces vai datorprogrammas, lai traucētu vai mēģinātu traucēt Tiesību turētāja Platformas normālas darbības procesu.

4.2.8. Nekavējoties informēt Licenciāru par visiem faktiem, kas viņam kļuvuši zināmi par Platformas nelikumīgu izmantošanu no trešo personu puses.

4.2.9. Izmantot Platformu, nepārkāpjot trešo personu īpašumtiesības un/vai personiskās nemantiskās tiesības, kā arī aizliegumus un ierobežojumus, ko nosaka piemērojamie tiesību akti, tostarp, bet ne tikai: autortiesības un blakustiesības, tiesības uz preču zīmēm, pakalpojumu zīmēm un cilmes vietas nosaukumiem, tiesības uz rūpniecisko dizainu, tiesības izmantot cilvēku attēlus.

4.2.10. Nepieļaujiet nelegālu, nepieklājīgu, apmelojošu, apmelojošu, apmelojošu, draudošu, pornogrāfisku, naidīgu materiālu, kā arī tādu, kas satur uzmākšanos un rasu vai etniskās diskriminācijas pazīmes, aicina veikt darbības, kas var tikt uzskatītas par noziedzīgu nodarījumu vai jebkuru tiesību aktu pārkāpumu, kā arī citu iemeslu dēļ uzskatītu par nepieļaujamu, materiālu, kas veicina vardarbības un cietsirdības kultu, materiālu, kas satur rupju valodu, publicēšanu un pārraidi.

4.2.11. Neizplatīt reklāmas materiālus personīgajās ziņās citiem Lietotājiem bez viņu iepriekšējas piekrišanas šādu materiālu saņemšanai (SPAM).

4.2.12. Izpildīt citas Līgumā noteiktās saistības.

4.3. Tiesību īpašniekam ir tiesības:

4.3.1. Apturēt vai pārtraukt Lietotāja reģistrāciju un piekļuvi Platformai, ja Tiesību turētājs pamatoti uzskata, ka Lietotājs veic nelikumīgas darbības.

4.3.2. Vākt informāciju par Lietotāja vēlmēm un veidu, kā viņš izmanto Platformu (visbiežāk izmantotās funkcijas, iestatījumi, vēlamais laiks un ilgums darbam ar Platformu u.c.), kas nav personas dati, lai uzlabotu Platformas darbību, diagnosticētu un novērstu Platformas darbības traucējumus.

4.3.3. Pieprasīt no Lietotāja papildu informāciju par viņa amatu un nodarbošanos, tostarp par uzņēmumu, kuru viņš pārstāv, reģistrējoties personīgajā kontā vai jebkurā citā laikā. 4.3.4. Tiesību turētājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem atteikt Lietotājam izmantot Platformu (līdz pat Lietotāja personīgā konta dzēšanai) vai ierobežot tās izmantošanu, ja Lietotājs nav uzņēmuma darbinieks vai tās personas pārstāvis, kurai paredzēta Platforma, vai ja Lietotājs atsakās sniegt pieprasīto informāciju. Tiesību turētājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs nodrošināt ierobežotu piekļuvi Vietnei iepazīšanās nolūkā citām personām, kuras neveic pamatdarbību.

4.3.4. Vienpusēji grozīt Līgumu, izdodot tā jaunas redakcijas.

4.3.5 Dzēst lietotāja saturu pēc pilnvaroto iestāžu vai ieinteresēto personu pieprasījuma, ja šis saturs pārkāpj piemērojamos tiesību aktus vai trešo personu tiesības.

4.3.6. Uz laiku apturēt Platformas darbību, kā arī daļēji ierobežot vai pilnībā pārtraukt piekļuvi Vietnei līdz nepieciešamās Platformas tehniskās apkopes un (vai) modernizācijas pabeigšanai. Lietotājam nav tiesību pieprasīt atlīdzināt zaudējumus par šādu īslaicīgu pakalpojumu sniegšanas apturēšanu vai Platformas pieejamības ierobežošanu.

4.4.Lietotājam ir tiesības:

4.4.1.izmantot Platformu Līgumā noteiktajos apjomos un veidos. 4.4.2.Lietotājam ir tiesības izmantot Platformu Līgumā noteiktajos apjomos un veidos.

4.5. Lietotājs nevar piekrist šī Līguma noslēgšanai, ja viņam nav likumīgu tiesību izmantot Platformu valstī, kurā viņš atrodas vai dzīvo, vai ja viņš nav sasniedzis pilngadību, lai noslēgtu šo Līgumu.

5. Lietošanas noteikumi un nosacījumi

5.1. Ja Lietotājs ievēro šo Līgumu, Lietotājam tiek piešķirta vienkārša (neekskluzīva) licence Platformas lietošanai, izmantojot personālo datoru, mobilo tālruni vai citu ierīci, Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā, bez tiesībām piešķirt apakšlicences un nodošanas.

5.2. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Tiesību turētājs piešķir Lietotājam tiesības izmantot Platformu šādos veidos:

5.2.1. Izmantot Platformu, lai skatītu, lasītu, atstātu komentārus un citus ierakstus un realizētu citas Platformas funkcionalitātes, tostarp reproducējot uz Lietotāja attiecīgā tehniskā līdzekļa monitora (ekrāna);

5.2.2. Īslaicīgi ielādēt datora atmiņā Platformas un tās funkcionalitātes izmantošanas nolūkā;

5.2.3 citēt Platformas Lietotāja satura elementus, norādot citēšanas avotu, tostarp saiti uz Platformas URL.

5.3. Lietotājs nedrīkst veikt turpmāk norādītās darbības, izmantojot Platformu vai jebkuras Platformas daļas:

5.3.1. pārveidot vai citādi pārskatīt Platformu, tostarp tulkot to citās valodās.

5.3.2.Kopēt, izplatīt vai pārskatīt Platformā esošos materiālus un informāciju, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams un izriet no konkrētam Lietotājam pieejamās funkcionalitātes īstenošanas.

5.3.3.Pārkāpt drošības sistēmas integritāti vai veikt jebkādas darbības, kuru mērķis ir apiet, noņemt vai deaktivizēt tehniskos aizsardzības līdzekļus; izmantot jebkādus programmatūras kodus, kas paredzēti, lai izkropļotu, dzēstu, bojātu, imitētu vai pārkāptu Platformas, pārraidītās informācijas vai protokolu integritāti.

5.4. Visas tiesības, kas Lietotājam nav skaidri piešķirtas saskaņā ar šo Līgumu, paliek Tiesību īpašniekam.

5.5. Tiesību turētājs nodrošina Platformu tādā stāvoklī, kādā tā ir ("KĀ IR"), bez Tiesību turētāja garantijas saistībām vai jebkādām saistībām novērst defektus, darbības atbalstu un uzlabojumus. Visa tīmekļa vietnē sniegtā informācija kalpo tikai kā norādījumi, un tā nav uzskatāma par alternatīvu medicīniskam padomam. Tiesību īpašnieks nav atbildīgs par jebkādu diagnozi, ko Lietotājs nosaka, pamatojoties uz vietnes materiāliem. Autortiesību īpašnieks nav atbildīgs arī par citu interneta resursu, uz kuriem šajā rakstā ir saites, saturu. Nelietojiet pašārstēšanos. Ja esat noraizējies par savu vai savu tuvinieku veselību, konsultējieties ar ārstu.

5.6. Attiecībā uz Lietotāja saturu Lietotājs garantē, ka viņam/viņai pieder vai ir nepieciešamās licences, tiesības, piekrišanas un atļaujas izmantot un piešķirt Tiesību subjektam tiesības izmantot visu Lietotāja saturu saskaņā ar šo Līgumu; viņam/viņai ir katras personas, kas kaut kādā veidā atrodas Lietotāja saturā, rakstiska piekrišana un (vai) atļauja izmantot šīs personas personas datus (tostarp attēlu, ja nepieciešams), lai publicētu un izmantotu Lietotāja saturu.

5.7. Piekrītot šī Līguma noteikumiem, Lietotājs piešķir Licenciāram un citiem Lietotājiem neekskluzīvas bezatlīdzības tiesības izmantot (vienkārša licence) materiālus, kurus Lietotājs pievieno (ievieto) Platformā sadaļās, kas paredzētas visu vai daļas Lietotāju piekļuvei (tērzēšana, diskusijas, komentāri utt.). Minētās tiesības un/vai atļauja izmantot materiālus tiek piešķirtas vienlaikus ar Lietotāja materiālu pievienošanu Platformai uz visu ekskluzīvo intelektuālā īpašuma tiesību vai blakustiesību aizsardzības termiņu uz minētajiem materiāliem to izmantošanai visu pasaules valstu teritorijā.

6. Personas dati un privātuma politika

6.1. Lai izpildītu Līguma noteikumus un nosacījumus, Lietotājs piekrīt sniegt un piekrīt personas datu apstrādei saskaņā ar Ukrainas 01.06.2010. likumu "Par personas datu aizsardzību", ievērojot Līguma noteikumus un Līguma pienācīgas izpildes nolūkos. Ar "personas datiem" tiek saprasta personas informācija, ko Lietotājs sniedz par sevi, lai veiktu piekrišanu.

6.2. Tiesību subjekts garantē Lietotāja personas datu konfidencialitāti un nodrošina piekļuvi personas datiem tikai tiem darbiniekiem, kuriem šī informācija nepieciešama Līguma noteikumu izpildei, nodrošinot, ka šīs personas ievēro personas datu konfidencialitāti un personas datu drošību to apstrādes laikā. Tiesību subjekts apņemas ievērot konfidencialitāti arī attiecībā uz visu no Lietotājiem saņemto informāciju, neatkarīgi no šādas informācijas satura un tās saņemšanas veidiem.

6.3. Gadījumā, ja Lietotājs pazaudē identifikācijas datus (lietotājvārdu/paroli) piekļuvei personiskajam kontam, Lietotājam ir tiesības pieprasīt šo informāciju no Tiesību turētāja, nosūtot pieprasījumu pa Tiesību turētāja e-pastu.

6.4. Tiesību subjekta iegūtā informācija (personas dati) nav izpaužama, izņemot gadījumus, kad tās izpaušana ir obligāta saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem vai nepieciešama Platformas darbībai un tās funkcijām (piemēram, publicējot komentārus Platformas sadaļā "Komentāri", zem Lietotāja rakstītā komentāra tiek parādīts vārds, uzvārds, komentāra nosūtīšanas datums un laiks).

7. Pušu atbildība

7.1. Puses ir atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem un Ukrainas tiesību aktiem.

7.2. Tiesību turētājs neuzņemas atbildību par Platformas atbilstību lietošanas mērķiem.

7.3. Tiesību turētājs nav atbildīgs par Platformas darbības tehniskajiem pārtraukumiem. Tomēr Tiesību subjekts apņemas veikt visus saprātīgos pasākumus, lai šādus pārtraukumus novērstu.

7.4. Tiesību turētājs nav atbildīgs par Lietotāja darbībām, kas saistītas ar piešķirto Platformas lietošanas tiesību izmantošanu; par jebkāda veida zaudējumiem, kas Lietotājam radušies viņa datu nozaudēšanas un/vai izpaušanas dēļ vai Platformas lietošanas procesā.

7.5. Ja kāda trešā persona izvirza Tiesību turētājam pretenzijas saistībā ar Lietotāja Līguma vai piemērojamo normatīvo aktu pārkāpumiem, trešo personu tiesību (tostarp intelektuālā īpašuma tiesību) pārkāpumiem no Lietotāja puses, Lietotājs apņemas atlīdzināt Tiesību turētājam visas izmaksas un zaudējumus, tostarp jebkuras kompensācijas un citu ar šādu prasību saistīto izmaksu segšanu.

7.6. Tiesību turētājs nav atbildīgs par Platformas lietotāju ziņojumu vai materiālu saturu (Lietotāju saturs), šādā saturā ietvertajiem viedokļiem, ieteikumiem vai padomiem. Licenciārs neveic šo materiālu vai to sastāvdaļu satura, autentiskuma un drošības, kā arī to atbilstības piemērojamo tiesību aktu prasībām, kā arī Lietotājiem nepieciešamā tiesību apjoma pieejamības iepriekšēju pārbaudi, lai tos obligāti izmantotu.

7.7. Licenciārs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies Platformā pasūtīto Preču nepareizas lietošanas dēļ.

8. Strīdu izšķiršana

8.1. No šī Līguma izrietošo strīdu pirmstiesas strīdu izšķiršanas procedūra Pusēm ir obligāta.

8.2. Pretenzijas vēstules Puses nosūta ierakstītā vēstulē ar paziņojumu par saņemšanu ar paziņojumu par saņemšanu atpakaļ uz Puses atrašanās vietas adresi.

8.4. Pretenzijas vēstules izskatīšanas termiņš ir 15 darba dienas no dienas, kad vēstuli saņēmis adresāts.

8.5. Ja strīdu nav iespējams atrisināt pirmstiesas ceļā, tas tiek izskatīts tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem Ukrainas procesuālajiem tiesību aktiem.

9.Nobeiguma noteikumi

9.1. Šo Līgumu reglamentē un interpretē saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem. Jautājumi, kas nav reglamentēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem. 9.2. Visi iespējamie strīdi, kas izriet no šajā Līgumā reglamentētajām attiecībām, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajos Ukrainas tiesību aktos noteikto kārtību. Visur šā nolīguma tekstā termins "tiesību akti" nozīmē Ukrainas tiesību aktus.

10. pasūtījuma nosūtīšana

Pasūtītie produkti tiek nosūtīti no Nature's Sunshine apstiprinātā centra Eiropā:

Nature's Sunshine Products Poland Sp. z o.o.
ar atrašanās vietu Varšavā, adrese:
Nature Sunshine Insurance Company atrodas adresē: ul. Olkuska 7, 02-604, Varšava,
tel.: (22) 311 21 00;
Fakss: (22) 311 21 01,
e-pasts: [email protected]

10. Pušu adreses un informācija par pusēm

10.1. Tiesību turētājs:

Dina Pavlovna Sultanova FLP.

juridiskā adrese: Kotļarevskogo iela 8, Smela pilsēta, Čerkasijas apgabals, Čerkasijas rajons, 20703.

RNUCPN: 2986914601

Uzdot jautājumu
Uzmanību: HTML netiek atbalstīts! Izmantojiet vienkāršu tekstu.